Κύριος » επιχείρηση » Πώς μπορεί μια εταιρεία να βελτιώσει την απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων (ROCE);

Πώς μπορεί μια εταιρεία να βελτιώσει την απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων (ROCE);

επιχείρηση : Πώς μπορεί μια εταιρεία να βελτιώσει την απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων (ROCE);

Οι επιλογές που διατίθενται σε μια εταιρεία που επιδιώκει να βελτιώσει την αναλογία απόδοσης κεφαλαίου (ROCE) περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους, την αύξηση των πωλήσεων και την εξόφληση του χρέους ή τη χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης. Το ROCE είναι μια μέτρηση που μετρά την κερδοφορία μιας εταιρείας. Βοηθά τους αναλυτές να αξιολογήσουν πόσο αποτελεσματικά μια εταιρεία απασχολεί το διαθέσιμο κεφάλαιο της. Το ROCE υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Επιστροφή κεφαλαίου = EBITCapital που χρησιμοποιείται αλλού: EBIT = Κέρδη προ φόρων και τόκων \ begin {aligned} & \ text {Απόδοση κεφαλαίου} = \ frac {\ text {EBIT}} & \ textbf {where:} \\ & \ text {EBIT} = \ text {Κέρδη πριν από τους τόκους και τους φόρους} \\ \ end {aligned} Επιστροφή κεφαλαίου = Χρησιμοποιηθέν κεφάλαιοEBIT όπου: EBIT =

Πώς χρησιμοποιείται το ROCE

Ο δείκτης ROCE είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν συγκρίνεται η κερδοφορία μεταξύ των εταιρειών της ίδιας επιχείρησης με παρόμοια ποσά κεφαλαίου κίνησης. Αυτή η μέτρηση είναι επίσης πολύ χρήσιμη για εταιρείες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου για να διευκολύνουν την παραγωγή, γνωστές και ως βιομηχανίες έντασης κεφαλαίου.

Η ROCE λογιστικοποιεί το χρέος και τις πρόσθετες υποχρεώσεις, σε αντίθεση με άλλους δείκτες κερδοφορίας όπως ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE). Οι αναλυτές και οι επενδυτές χρησιμοποιούν τον δείκτη ROCE σε συνδυασμό με τον δείκτη ROE για να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική ιδέα για το πόσο μια εταιρεία μπορεί να αποφέρει κέρδη από το κεφάλαιο που διαθέτει.

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ROCE διαιρεί τα κέρδη μιας εταιρείας πριν από τους τόκους και τους φόρους (EBIT) με το χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο. Εάν ο δείκτης ROCE μιας επιχείρησης είναι σχετικά υψηλός, αυτό συνήθως ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η εταιρεία κάνει αποδοτικότερη χρήση του κεφαλαίου της.

Βελτίωση του ROCE

Επειδή πρόκειται για μέτρηση της κερδοφορίας, μια εταιρεία μπορεί να βελτιώσει το ROCE της μέσω των ίδιων διαδικασιών που αναλαμβάνει να βελτιώσει τη συνολική κερδοφορία της. Το πιο προφανές μέρος για να ξεκινήσετε είναι η μείωση του κόστους ή η αύξηση των πωλήσεων. Η παρακολούθηση των περιοχών που ενδέχεται να επιφέρουν υπερβολικό ή αναποτελεσματικό κόστος αποτελεί σημαντικό μέρος της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Μια άλλη ενέργεια που μπορεί να βελτιώσει τον δείκτη ROCE είναι η πώληση κερδοφόρων ή περιττών περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία θα έκανε καλά να πουλήσει ένα κομμάτι μηχανής που έχει ξεπεράσει την ωφέλιμη ζωή του. Η πώληση των παρωχημένων μηχανημάτων θα μείωνε τη συνολική βάση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και, συνεπώς, θα βελτίωνε το ROCE της εταιρείας, δεδομένου ότι η απομάκρυνση των αχρησιμοποίητων ή περιττών περιουσιακών στοιχείων επιτρέπει τη χρησιμοποίηση λιγότερων κεφαλαίων για τη διευκόλυνση του ίδιου όγκου παραγωγής.

Η εξόφληση του χρέους, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις, μπορεί επίσης να βελτιώσει την αναλογία ROCE. Ένα άλλο βήμα που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση στον τομέα της χρηματοδότησης είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους, η αναχρηματοδότηση με χαμηλότερα επιτόκια ή με πιο ελκυστικούς όρους αποπληρωμής.

Ένα βασικό πεδίο για τη συνολική λειτουργική αναποτελεσματικότητα που μπορεί να βελτιωθεί είναι η διαχείριση αποθεμάτων. Η σωστή διαχείριση αποθεμάτων μπορεί συχνά να είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της συνολικής οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης. Η σωστή παρακολούθηση, οργάνωση και συντονισμός του καταλόγου παραγγελιών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ταμειακή ροή και το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να επανεπενδύει περισσότερα κεφάλαια πίσω στην εταιρεία σε τακτική βάση, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να αυξήσει τη βάση της στην αγορά.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας