Κύριος » επιχείρηση » Πλεόνασμα Παραγωγού

Πλεόνασμα Παραγωγού

επιχείρηση : Πλεόνασμα Παραγωγού
Τι είναι το πλεόνασμα των παραγωγών;

Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η διαφορά μεταξύ του πόσο ένα άτομο θα ήταν διατεθειμένο να δεχθεί για δεδομένη ποσότητα ενός αγαθού έναντι του ποσού που μπορεί να λάβει με την πώληση του αγαθού στην τιμή της αγοράς. Η διαφορά ή το πλεόνασμα είναι το όφελος που εισπράττει ο παραγωγός για την πώληση του προϊόντος στην αγορά. Ένα πλεόνασμα παραγωγού δημιουργείται από τις τιμές της αγοράς που υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή που οι παραγωγοί θα ήταν διαφορετικά πρόθυμοι να αποδεχθούν για τα προϊόντα τους.

Βασικές τακτικές

  • Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι το συνολικό ποσό που ένας παραγωγός επωφελείται από την παραγωγή και πώληση μιας ποσότητας ενός αγαθού στην αγοραία τιμή.
  • Τα συνολικά έσοδα που εισπράττει ένας παραγωγός από την πώληση των αγαθών τους μείον το συνολικό κόστος παραγωγής ισούνται με το πλεόνασμα του παραγωγού.
  • Το πλεόνασμα του παραγωγού συν το πλεόνασμα του καταναλωτή αντιπροσωπεύει το συνολικό όφελος για όλους στην αγορά από τη συμμετοχή στην παραγωγή και το εμπόριο του αγαθού.
1:15

Πλεόνασμα Παραγωγού

Κατανόηση του πλεονάσματος του παραγωγού

Ένα πλεόνασμα παραγωγού παρουσιάζεται γραφικά κατωτέρω ως η περιοχή πάνω από την καμπύλη προσφοράς του παραγωγού που λαμβάνει στο σημείο τιμών (P (i)), σχηματίζοντας μια τριγωνική περιοχή στο γράφημα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του παραγωγού από την πώληση μονάδων Q (i) του αγαθού αντιπροσωπεύεται ως η περιοχή του ορθογωνίου που σχηματίζεται από τους άξονες και τις κόκκινες γραμμές και είναι ίση με το προϊόν του Q (i) φορές την τιμή της κάθε μονάδας, P (Εγώ).

Επειδή η καμπύλη προσφοράς αντιπροσωπεύει το οριακό κόστος παραγωγής κάθε μονάδας του αγαθού, το συνολικό κόστος του παραγωγού για την παραγωγή Q (i) μονάδων του αγαθού είναι το άθροισμα του οριακού κόστους κάθε μονάδας από 0 έως Q (i) και αντιπροσωπεύεται από την περιοχή του τριγώνου κάτω από την καμπύλη προσφοράς από 0 έως Q (i). Η αφαίρεση του συνολικού κόστους του παραγωγού (το τρίγωνο κάτω από την καμπύλη προσφοράς) από τα συνολικά του έσοδα (το ορθογώνιο) δείχνει το συνολικό όφελος (ή πλεόνασμα παραγωγού) του παραγωγού ως την περιοχή του τριγώνου μεταξύ P (i) και την καμπύλη προσφοράς.

Συνολικά έσοδα - συνολικό κόστος = πλεόνασμα παραγωγού.

Το μέγεθος του πλεονάσματος του παραγωγού και η τριγωνική απεικόνισή του στο γράφημα αυξάνεται καθώς η τιμή αγοράς για τις καλές αυξήσεις μειώνεται καθώς η τιμή αγοράς για τις καλές μειώσεις.

Εικόνα από Julie Bang © Investopedia 2019

Οι παραγωγοί δεν θα πωλούσαν προϊόντα εάν δεν μπορούσαν να λάβουν τουλάχιστον το οριακό κόστος παραγωγής αυτών των προϊόντων. Η καμπύλη προσφοράς όπως απεικονίζεται στο ανωτέρω γράφημα αντιπροσωπεύει την καμπύλη οριακού κόστους για τον παραγωγό.

Από οικονομικής απόψεως, το οριακό κόστος περιλαμβάνει κόστος ευκαιρίας. Στην ουσία, το κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος να μην κάνεις κάτι διαφορετικό, όπως να δημιουργήσεις ένα ξεχωριστό θέμα. Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής που λαμβάνεται για ένα προϊόν και του οριακού κόστους για την παραγωγή του.

Επειδή το οριακό κόστος είναι χαμηλό για τις πρώτες μονάδες του παραγόμενου αγαθού, ο παραγωγός κερδίζει τα μέγιστα από την παραγωγή αυτών των μονάδων για να πουλήσει στην τιμή της αγοράς. Κάθε πρόσθετη μονάδα κοστίζει περισσότερο για παραγωγή, επειδή όλο και περισσότεροι πόροι πρέπει να αποσύρονται από εναλλακτικές χρήσεις, οπότε οι οριακές αυξήσεις κόστους και το καθαρό πλεόνασμα του παραγωγού για κάθε επιπρόσθετη μονάδα είναι χαμηλότερες και χαμηλότερες.

Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού

Το πλεόνασμα του παραγωγού σε συνδυασμό με το πλεόνασμα του καταναλωτή ισούται με το συνολικό οικονομικό πλεόνασμα ή το όφελος που παρέχουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές που αλληλεπιδρούν σε μια ελεύθερη αγορά έναντι ενός με ελέγχους τιμών ή ποσοστώσεων. Εάν ένας παραγωγός μπορούσε να τιμωρήσει σωστά τις τιμές ή να χρεώσει κάθε καταναλωτή τη μέγιστη τιμή που ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει, τότε ο παραγωγός θα μπορούσε να καλύψει ολόκληρο το οικονομικό πλεόνασμα. Με άλλα λόγια, το πλεόνασμα του παραγωγού θα ισοδυναμούσε με το συνολικό οικονομικό πλεόνασμα.

Ωστόσο, η ύπαρξη πλεονάσματος παραγωγού δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλεόνασμα του καταναλωτή. Η ιδέα πίσω από μια ελεύθερη αγορά που θέτει μια τιμή για ένα καλό είναι ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί μπορούν να ωφεληθούν, με το πλεόνασμα των καταναλωτών και το πλεόνασμα των παραγωγών να δημιουργούν μεγαλύτερη γενική οικονομική ευημερία. Οι τιμές της αγοράς μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά λόγω των καταναλωτών, των παραγωγών, ενός συνδυασμού των δύο ή άλλων εξωτερικών δυνάμεων. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη και το πλεόνασμα παραγωγού ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά λόγω των τιμών της αγοράς.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Το πλεονάζον πλεόνασμα είναι το ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός πόρου που υπερβαίνει το τμήμα που χρησιμοποιείται. περισσότερα Πού μας λέει το πλεόνασμα των καταναλωτών Ένα πλεόνασμα καταναλωτή συμβαίνει όταν η τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι μικρότερη από την τιμή που είναι διατεθειμένη να πληρώσει. περισσότερα Τα οριακά οφέλη και τα οφέλη Ένα οριακό όφελος είναι η προστιθέμενη ικανοποίηση ή χρησιμότητα που απολαμβάνει ένας καταναλωτής από μια πρόσθετη μονάδα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. περισσότερα Ποσότητα Παροχή Η παρεχόμενη ποσότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στα οικονομικά για να περιγράψει την ποσότητα αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται σε μια δεδομένη τιμή αγοράς. περισσότερα Μάθετε για το νόμο της προσφοράς και ζήτησης Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης εξηγεί την αλληλεπίδραση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ενός πόρου και της επίδρασης στην τιμή του. περισσότερη ζήτηση για εργασία Η ζήτηση για εργασία περιγράφει το ύψος και τους μισθούς των εργαζομένων στον κλάδο των μισθών και τους εργοδότες σε κάθε δεδομένη στιγμή. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας