Κύριος » επιχείρηση » Τι είναι το άλλο πλήρες εισόδημα;

Τι είναι το άλλο πλήρες εισόδημα;

επιχείρηση : Τι είναι το άλλο πλήρες εισόδημα;

Στη λογιστική των επιχειρήσεων, τα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI) περιλαμβάνουν έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Ένα παραδοσιακό παράδειγμα μιας OCI είναι ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων που δεν έχει ακόμη ωριμάσει και κατά συνέπεια δεν έχει εξαργυρωθεί. Κέρδη ή ζημιές από την μεταβολή της αξίας των ομολογιών δεν μπορούν να προσδιοριστούν πλήρως μέχρι τη στιγμή της πώλησής τους, επομένως, οι ενδιάμεσες προσαρμογές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα.

Πώς ορίζεται το ολοκληρωμένο εισόδημα;

Η λογιστική αντιμετώπιση του συνολικού εισοδήματος καθορίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων αρ. 130, με τίτλο "Αναφορά συνολικού εισοδήματος". Ο ιστότοπος του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB), ο οποίος δημοσίευσε τη δήλωση, αναφέρει τα εξής:

"Η παρούσα δήλωση απαιτεί όπως όλα τα στοιχεία που απαιτείται να αναγνωριστούν σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα ως στοιχεία του συνολικού εισοδήματος πρέπει να αναφέρονται σε ένα οικονομικό δελτίο που παρουσιάζεται με την ίδια προβολή όπως και άλλες οικονομικές καταστάσεις.Η παρούσα δήλωση απαιτεί από μια επιχείρηση να ταξινομεί των λοιπών συνολικών εσόδων από τη φύση τους σε οικονομική κατάσταση και (β) εμφανίζει το συσσωρευμένο υπόλοιπο των λοιπών συνολικών εσόδων ξεχωριστά από τα αποτελέσματα εις νέον και το πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο στο τμήμα των ιδίων κεφαλαίων μιας κατάστασης οικονομικής θέσης.

Το OCI μπορεί να βρεθεί ως στοιχείο γραμμής στον ισολογισμό μιας εταιρείας, το οποίο βρίσκεται στο τμήμα μετοχών του εγγράφου. Η OCI μπορεί επίσης να αναφέρεται σε σχετική δήλωση που ονομάζεται "ενοποιημένη κατάσταση μετοχικού κεφαλαίου". (Για σχετική ανάγνωση, βλ. "Η σημασία του λοιπού συνολικού εισοδήματος")

Βασικές τακτικές

  • Στη λογιστική των επιχειρήσεων, τα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI) περιλαμβάνουν έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.
  • Η λογιστική αντιμετώπιση του συνολικού εισοδήματος καθορίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων αρ. 130, με τίτλο «Αναφορά συνολικού εισοδήματος», η οποία δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων.
  • Ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα ενός περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να θεωρηθεί OCI, εφόσον η επιχείρηση δεν ταξινομεί τα υποκείμενα ομόλογα ως διακρατούμενα έως τη λήξη.

Κοινά παραδείγματα άλλων συνολικών εσόδων

Οποιαδήποτε επένδυση που κατέχεται ως διαθέσιμη προς πώληση, η οποία είναι μη παράγωγο περιουσιακό στοιχείο που δεν προορίζεται να διατηρηθεί μέχρι τη λήξη και δεν είναι δάνειο ή απαίτηση, μπορεί να αναγνωρίζεται ως συνολικό εισόδημα.

Το προαναφερόμενο χαρτοφυλάκιο ομολόγων είναι ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο, εφόσον η επιχείρηση δεν ταξινομεί τα ομόλογα ως διακρατούμενα έως τη λήξη. Μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία του περιουσιακού στοιχείου διαθέσιμου προς πώληση.

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μπορούν να δημιουργήσουν κέρδη ή ζημίες εάν το υπόλοιπο των συναλλαγματικών διακοινώσεων μιας εταιρείας παρουσιάζει διακυμάνσεις, κάτι που συχνά κάνουν. Αλλά οι μόνες εταιρείες που πραγματικά πρέπει να δώσουν προσοχή στο συνολικό εισόδημα που προέρχεται από ξένο νόμισμα είναι μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με πολλά διαφορετικά νομίσματα.

Τα σχέδια συνταξιοδότησης μπορούν επίσης να δημιουργήσουν συνολικό εισόδημα. Εάν η αξία του σχεδίου αυξηθεί, η διαφορά μεταξύ της παλαιάς και της νέας αξίας μπορεί να αναγνωριστεί ως πλήρης, μείον τυχόν διανομές σε συνταξιούχους.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας